• Esperanto 

PROJEKTO Esperanto al Ameriko

ENKONDUKO

Kadre de la gvidlinioj proponataj en la Laborplano de la Amerika Komisiono ĝis 2010, la Amerika Komisiono de UEA lanĉas la projekton Esperanto al Ameriko, kiu esence alstrebas decidan antaŭenpuŝon al portado de la lingvo ĝis la plej malproksimaj limoj de landoj, kie nun esperantistoj ne estas aŭ estas tre malmultaj.

En Ameriko kaj, tre aparte, en Latinameriko pluraj kaŭzoj malfaciligas la diskonigon de Esperanto kaj disvastigon de la movado, esence pro la fakto ke temas pri vasta regiono kun similaj trajtoj en sia kultura fono kiuj ŝajnigas mankon de lingva problemo; reala manko de financaj kaj strukturaj rimedoj por adekvate informi la ĝeneralan publikon pri Esperanto aŭ organizi instruvojaĝojn, i.a.

Por atingi la celon de tiu ĉi ni devos konkrete multon fari, nome:

1. Informado grafika kaj reta (ĉefe en hispanparolantaj landoj, kreo kaj plibonigo de presita informmaterialo);
2. Instruado de Esperanto: perrete (ĉe ekzistantaj kursoj kiel Lernu, ia.) aŭ kunorganizado de lokaj kursoj; organizo de instruvojaĝoj, seminarioj trejnigaj, klerigaj kaj por instruistoj.
3. Organizado de rondvojaĝoj por Esperanto-parolantoj al amerikaj landoj, aparte al Centrameriko.
4. Helpo ĉe la kreo de retpaĝoj pri Esperanto en la unuopaj landoj,
laŭbezone.
5. Organiza helpo al la landaj organizoj, laŭnecese.
6. Flego de kontaktoj kun donacintoj kaj donacontoj al la projekto;
7. Flego de kontaktoj kun jamaj UEA-membroj en la kontinento;
8. Eldono de novaĵletero pri la Esperanto-agado en Ameriko.

Spite al tio ke ne estos kreita ia oficejo tiucela, la Amerika Komisiono
tamen volas realigi la taskojn, laŭprioritatoj unuope decidotaj de la komisiono, ĉar ili tre gravas por la regiona movado, sed bezonatas ĉies malavaraj kontribuoj por kovri la necesajn elspezojn materiajn kaj konkretajn de la tuta laboro kaj unuopaj taskoj, kaj ĉefe kovri la kostojn de rondvojaĝoj aŭ instruvojaĝoj, laŭ konkretaj decidoj kaj eblecoj.

Ni do tre ĝojus se vi povus helpi en tiu ĉi grava projekto kaj sendi vian
monkontribuaĵon al: Fondaĵo Ameriko / sendo al UEA-konto (vd.
http://uea.org/asisto.html) indikante ke la donaco estas por la Amerika Fondaĵo /Nepre indiku ankaŭ: Projekto Esperanto al Ameriko.

Se vi havas demandojn bv. ne heziti kontakti nin. Vizitu nin ĉe: www.ameriko.org

Amike,

Maritza Gutiérrez González
kunordiganto
Amerika Komisiono de UEA